May 25, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

การจัดการอุตฯ นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 1317039 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การจัดการอุตฯ นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 - 17.30 น. ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม นำโดย อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย อ.พิพัฒน์ ประจญศานต์ อาจารย์ประจำวิชา, อ.พูนธนะ ศรีสระคู และคณาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมประเมินผลการนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชา จำนวน 68 คน ในการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นำเสนอลักษณะงานและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะจากที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการหน่วยงานเอกชนและราชการ เป็นการเรียนรู้งานการทำงานในสถานที่จริง ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้เป็นการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนักศึกษา เพื่อนำวิธีการไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นถัดไป