May 25, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

อาจารย์สาขาการจัดการอุตฯ-นำเสนองานวิจัยระดับชาติ

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 99305 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

อาจารย์สาขาการจัดการอุตฯ-นำเสนองานวิจัยระดับชาติ

เมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ “การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (National and International Conference ๒๐๑๕ (NIRC ๒๐๑๕)” ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “An Improvement Efficiency of Milk-Run Delivery System by use Kaizen Technique in Industrial Automotive Parts of Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.”  โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักวิจัยที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเป็นอย่างดี ในการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้เป็นการเผยแพร่งานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทางมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น