May 24, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

การประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 310734 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    

      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 21ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

 

          ในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บ.)” โดยมีวิทยาร่วมเสวนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และในหัวข้อ “หลักสูตรครูช่าง (คบ.)” มีวิทยากรร่วมเสวนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการที่ปรึกษาสภาคณบดีฯ เป็นวิทยากรควบคุมการเสวนา โดยการเสวนาได้พูดคุยกันในเรื่องการเปิดสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและกำลังเป็นที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ดร.มนฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านวิชาการ การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานและการตกลงทำความร่วมมือกัน (MOU) ในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา  มีการศึกษาดูงานวนอุทยานเขากระโดง  อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ การเยี่ยมชมสนามกีฬาไอโมบาย และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดย รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นการพัฒนาและการเจริญเติบโตในด้านศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

          ผลจากการจัดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีฯ ในครั้งนี้ มีคณบดี รองคณบดี และอาจารย์ เข้าร่วมจำนวน 94 คน จาก 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีความประทับใจในการต้อนรับอย่างเป็นกันเองของเจ้าภาพ ทำให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้     ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป

{gallery}phocagallery/160120:::0:0{/gallery}          

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที