May 24, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

ประชุมสภาคณบดี ครั้งที่ 21

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 702045 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กำหนดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

13-15 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา กิจกรรม

13 มกราคม 59

8.30 - 9.00 น.

9.00 - 10.30 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

17.00 – 22.00 น.

ลงทะเบียน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์/การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สู่เทคโนโลยีการศึกษา” โดย รศ.วิชัย  แหวนเพชร

ณ ห้องประชุมโกวิท  เชื่อมกลาง อาคารนวัตตปัญญา ชั้น ๒

- การบรรยายเรื่อง “พัฒนาการ อุตสาหกรรมศิลป์ เป็นเทคโนโลยีการศึกษาและสะเต็มศึกษา” โดยวิทยากรพิเศษ

ณ ห้องประชุมโกวิท  เชื่อมกลาง อาคารนวัตตปัญญา ชั้น ๒

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- เยี่ยมชมนิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์” ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (อาคาร ๑๘)

- งานเลี้ยงต้อนรับและสังสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ชาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (อาคาร ๑๘)

14 มกราคม 59

8.30 – 9.00 น.

9.00 – 10.30 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

17.00 – 22.00 น.

พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

ณ ห้องประชุมโกวิท  เชื่อมกลาง อาคารนวัตตปัญญา ชั้น ๒

การเสวนาในหัวข้อ “หลักสูตร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บ.)”

โดย คณบดีร่วมเสวนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ณ ห้องประชุมโกวิท  เชื่อมกลาง อาคารนวัตตปัญญา ชั้น ๒

การเสวนาในหัวข้อ “หลักสูตรครูช่าง”

โดย คณบดีร่วมเสวนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ณ ห้องประชุมโกวิท  เชื่อมกลาง อาคารนวัตตปัญญา ชั้น ๒

พักรับประทานอาหาร

การประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ณ ห้องประชุม ปราโมทย์  เบญจกาญจน์ อาคารนวัตตปัญญา ชั้น ๕

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงวัฒนธรรมอีสานใต้

ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

หมายเหตุ :          - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

                        - กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน/เวลา กิจกรรม

15 มกราคม 59

9.00 – 16.00 น.

การศึกษาดูงาน “วัฒนธรรมและบริบทชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์”

โดยวิทยากร รศ.ดร.สมมาตร  ผลเกิด และคณะ

- ศึกษาอารยะธรรมขอมโบราณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

- ศึกษาแหล่งเตาเผาโบราณ อำเภอบ้านกรวด

- ศึกษาเมืองกีฬา สนามไอโมบายสเตเดียม และสนามแข่งรถ ช้าง-อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

 หมายเหตุ :         - ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                        - รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานที่ศึกษาดูงาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที